8817-ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED D28,8817
C021
PH21
ED D28,8817
C021
PH21
ED D28,8817
C021
PH21
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P20,8817
C033
EP21
ED P20,8817
C033
EP21
ED P20,8817
C033
EP21
ED P20,8817
C033
EP21
 


 


 


 


 


 


พุธ ED P20,8817
C033
EP22
ED P20,8817
C033
EP22
ED P20,8817
C033
EP22
ED P20,8817
C033
EP22
 


ED P20,8817
C102
EP24
ED P20,8817
C102
EP24
ED P20,8817
C102
EP24
ED P20,8817
C102
EP24
 


พฤหัสบดี ED D36,8817
C104
PH34
ED D36,8817
C104
PH34
 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED D30,8817
C019
PH34
ED D30,8817
C019
PH34
ED D30,8817
C019
PH34
ED D30,8817
C019
PH34
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED D28 ศท 072006 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
ED P20 กศ 032004 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา
ED D36 สข 012005 สุขภาพผู้บริโภค
ED D30 กศ 023012 การพัฒนาหลักสูตร
====== อาจารย์ ======
C021 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
C033 อาจารย์ อรรถพร คำพวง
C102 อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา
C104 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์
C019 อาจารย์พรพรรณ กาญจนากร
===== ห้องเรียน ======
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
PH34 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304