9911-ห้องเรียนรวม ลีลาศ จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE H17,9911
C020
SH12
SE H17,9911
C020
SH12
SE H17,9911
C020
SH12
 


 


SE H38,9911
C020
SH31
SE H38,9911
C020
SH31
SE H38,9911
C020
SH31
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


SE H29,9911
C020
SH21
SE H29,9911
C020
SH21
SE H29,9911
C020
SH21
 


 


พุธ  


 


 


 


 


AR M29,9911
C019
AM21,AM22
AR M29,9911
C019
AM21,AM22
AR M29,9911
C019
AM21,AM22
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE H17,9911
C020
SH11
SE H17,9911
C020
SH11
SE H17,9911
C020
SH11
 


 


ศุกร์ ED P34,9911
C067
EP32
ED P34,9911
C067
EP32
ED P34,9911
C067
EP32
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H17 วท 083023 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
SE H38 วท 081258 แอโรบิกดานซ์
SE H29 วท 081258 แอโรบิกดานซ์
AR M29 พล 071086 ทักษะการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
ED P34 พล 071088 ทักษะและการสอนลีลาศเพื่อสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C020 ผศ.ดร. ภัททิยา โพธิมู
C019 อาจารย์พรพรรณ กาญจนากร
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
===== ห้องเรียน ======
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
====== นักศึกษา ======
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301+302
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302