9912-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914) จำนวน 26 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


ED D32,9912
C047
PH33
ED D32,9912
C047
PH33
 


ED D12,9912
C140
PH11
ED D12,9912
C140
PH11
ED D12,9912
C140
PH11
 


 


อังคาร ED D17,9912
C050
PH11
ED D17,9912
C050
PH11
ED D15,9912
C118
PH11
ED D15,9912
C118
PH11
 


 


 


 


 


 


พุธ ED P42,9912
C025,C111
EP43,EP44
ED P42,9912
C025,C111
EP43,EP44
ED P42,9912
C025,C111
EP41,EP42
ED P42,9912
C025,C111
EP41,EP42
 


ED P11,9912
C050
EP13
ED P11,9912
C050
EP13
ED P11,9912
C050
EP13
 


 


พฤหัสบดี ED P42,9912
C025,C111
EP47,EP48
EH41
ED P42,9912
C025,C111
EP47,EP48
EH41
ED P42,9912
C025,C111
EP45,EP46
ED P42,9912
C025,C111
EP45,EP46
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P13,9912
C127
EP13
ED P13,9912
C127
EP13
ED P13,9912
C127
EP13
 


 


ED P16,9912
C022
EP13
ED P16,9912
C022
EP13
ED P16,9912
C022
EP13
 


 ====== รายวิชา =====
ED D32 พล 013001 การจัดการแข่งขันกีฬา
ED D12 ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ED D17 สข 011002 การสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
ED D15 กศ 052006 จิตวิทยาพัฒนาการ
ED P42 พล 064004 การสัมนาทางพลศึกษา
ED P11 ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
ED P13 กศ 011006 พื้นฐานการศึกษา
ED P16 สข 001002 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
====== อาจารย์ ======
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C140 อ.ประภาศิริ กลางพอน
C050 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C025 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C111 อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
C127 อาจารย์สมชาย บุญลอย
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
===== ห้องเรียน ======
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
====== นักศึกษา ======
PH33 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP47 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 407
EP48 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 408
EH41 สุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP45 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 405
EP46 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 406