9915-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916) จำนวน 31 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED D31,9915
C014
PH32
ED D31,9915
C014
PH32
ED D31,9915
C014
PH32
ED D31,9915
C014
PH32
 


ED P11,9915
C050
EP14
ED P11,9915
C050
EP14
ED P11,9915
C050
EP14
 


 


อังคาร ED D30,9915
C004
PH31
ED D30,9915
C004
PH31
ED D30,9915
C004
PH31
ED D30,9915
C004
PH31
 


 


 


 


 


 


พุธ ED P41,9915
C064
EP41,EP42
ED P41,9915
C064
EP41,EP42
ED P41,9915
C064
EP43,EP44
ED P41,9915
C064
EP43,EP44
 


ED P77,9915
C006
P030
ED P77,9915
C006
P030
ED P77,9915
C006
P030
 


 


พฤหัสบดี ED P41,9915
C064
EP45,EP46
ED P41,9915
C064
EP45,EP46
ED P41,9915
C064
EP47,EP48
EH41
ED P41,9915
C064
EP47,EP48
EH41
 


ED P46,9915
C087
EH41
ED P46,9915
C087
EH41
 


 


 


ศุกร์ ED P32,9915
C047
PH32
ED P32,9915
C047
PH32
ED D33,9915
C112
PH32
ED D33,9915
C112
PH32
 


ED P01,9915
C006
P336
ED P01,9915
C006
P336
ED P01,9915
C006
P336
 


 ====== รายวิชา =====
ED D31 กศ 023013 การจัดการเรียนรู้
ED P11 ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
ED D30 กศ 023012 การพัฒนาหลักสูตร
ED P41 กศ 064002 การประกันคุณภาพการศึกษา
ED P77 พล033066 กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา
ED P46 วท 073020 เพศศึกษา
ED P32 พล 013001 การจัดการแข่งขันกีฬา
ED D33 พล 013004 บริหารพลศึกษาในโรงเรียน
ED P01 พล 033137 กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา
====== อาจารย์ ======
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C050 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
C004 ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์
C064 อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C006 ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
C087 อ.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C112 อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
====== นักศึกษา ======
PH32 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
P030 พล033066 กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา S.1
EP45 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 405
EP46 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 406
EP47 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 407
EP48 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 408
EH41 สุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
P336 พล 033137 กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา S.1