9917-ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED D38,9917
C065
PH34
ED D38,9917
C065
PH34
ED D38,9917
C065
PH34
ED D38,9917
C065
PH34
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED D38,9917
C110
PH32
ED D38,9917
C110
PH32
ED D38,9917
C110
PH32
ED D38,9917
C110
PH32
 


ED P70,9917
C103
P023
ED P70,9917
C103
P023
ED P70,9917
C103
P023
ED P70,9917
C103
P023
 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED D38 พล 013023วิธีการสอนพลศึกษา 1
ED P70 ศท072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
C110 อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C103 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
===== ห้องเรียน ======
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
PH34 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
PH32 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
P023 ศท072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน S.1