AM11-การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101 จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ AR M11,7714
C120
AM11
AR M11,7714
C120
AM11
AR M11,7714
C120
AM11
 


 


AR M17,B120
C141
AM11
AR M17,B120
C141
AM11
AR M17,B120
C141
AM11
 


 


อังคาร AR M13,7714
C092
AM11
AR M13,7714
C092
AM11
AR M13,7714
C092
AM11
 


 


AR M16,B125
C105
AM11
AR M16,B125
C105
AM11
AR M16,B125
C105
AM11
 


 


พุธ AR M12,7712
C140
AM11
AR M12,7712
C140
AM11
AR M12,7712
C140
AM11
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M14,7712
C042
AM11
AR M14,7712
C042
AM11
AR M14,7712
C042
AM11
 


 


AR M18,B122
C110
AM11
AR M18,B122
C110
AM11
AR M18,B122
C110
AM11
 


 


ศุกร์ AR M15,7712
C038,C043
AM11
AR M15,7712
C038,C043
AM11
AR M15,7712
C038,C043
AM11
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M11 ศท 011006 การใช้ภาษาไทย
AR M17 พล 031063 แอโรบิกดานซ์
AR M13 ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
AR M16 พล 041003 เซปักตะกร้อ
AR M12 ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
AR M14 บธ 042009 การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ
AR M18 พล 041046 วอลเลย์บอล
AR M15 บธ 001017 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
====== อาจารย์ ======
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C141 อ.ธันวา พิศดาร
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
C105 อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C140 อ.ประภาศิริ กลางพอน
C042 อาจารย์อรรณพร สุริโย
C110 อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C038 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C043 อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์
===== ห้องเรียน ======
7714 ห้องเรียน
B120 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนชั้น 3( แอโรบิก)
B125 สนามตะกร้อ(ที่เดี่ยวกัน)
7712 ห้องเรียน
B122 โดมบาส2
====== นักศึกษา ======
AM11 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101