AM12-การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102 จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ AR M13,7715
C092
AM12
AR M13,7715
C092
AM12
AR M13,7715
C092
AM12
 


 


AR M16,B125
C105
AM12
AR M16,B125
C105
AM12
AR M16,B125
C105
AM12
 


 


อังคาร AR M15,7712
C038,C043
AM12
AR M15,7712
C038,C043
AM12
AR M15,7712
C038,C043
AM12
 


 


AR M18,B122
C110
AM12
AR M18,B122
C110
AM12
AR M18,B122
C110
AM12
 


 


พุธ AR M11,7714
C120
AM12
AR M11,7714
C120
AM12
AR M11,7714
C120
AM12
 


 


AR M17,B117
C141
AM12
AR M17,B117
C141
AM12
AR M17,B117
C141
AM12
 


 


พฤหัสบดี AR M12,7713
C140
AM12
AR M12,7713
C140
AM12
AR M12,7713
C140
AM12
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR M14,8813
C042
AM12
AR M14,8813
C042
AM12
AR M14,8813
C042
AM12
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M13 ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
AR M16 พล 041003 เซปักตะกร้อ
AR M15 บธ 001017 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
AR M18 พล 041046 วอลเลย์บอล
AR M11 ศท 011006 การใช้ภาษาไทย
AR M17 พล 031063 แอโรบิกดานซ์
AR M12 ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
AR M14 บธ 042009 การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ
====== อาจารย์ ======
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
C105 อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C038 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C043 อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์
C110 อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C141 อ.ธันวา พิศดาร
C140 อ.ประภาศิริ กลางพอน
C042 อาจารย์อรรณพร สุริโย
===== ห้องเรียน ======
7715 ห้องเรียน
B125 สนามตะกร้อ(ที่เดี่ยวกัน)
7712 ห้องเรียน
B122 โดมบาส2
7714 ห้องเรียน
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
7713 ห้องเรียน
8813 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102