AM22-การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202 จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ AR M28,B126
C111,C130
AM22
AR M28,B126
C111,C130
AM22
AR M28,B126
C111,C130
AM22
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M25,7713
C067,C129
AM22
AR M25,7713
C067,C129
AM22
AR M25,7713
C067,C129
AM22
 


 


AR M26,B121
C104
AM22
AR M26,B121
C104
AM22
AR M26,B121
C104
AM22
 


 


พุธ AR M23,7713
C038
AM22
AR M23,7713
C038
AM22
AR M23,7713
C038
AM22
 


 


AR M29,9911
C019
AM21,AM22
AR M29,9911
C019
AM21,AM22
AR M29,9911
C019
AM21,AM22
 


 


พฤหัสบดี AR M21,7715
C084
AM22
AR M21,7715
C084
AM22
AR M21,7715
C084
AM22
 


 


AR M22,7715
C084
AM22
AR M22,7715
C084
AM22
AR M22,7715
C084
AM22
 


 


ศุกร์ AR M24,7716
C122
AM22
AR M24,7716
C122
AM22
AR M24,7716
C122
AM22
AR M24,7716
C122
AM22
 


AR M27,B109
C046
AM22
AR M27,B109
C046
AM22
AR M27,B109
C046
AM22
 


 ====== รายวิชา =====
AR M28 พล 041013 ฟุตบอล
AR M25 พล 012011 การวางแผนและพัฒนากีฬา
AR M26 พล 041045 ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล
AR M23 บธ072038 การจัดการธุรกิจกีฬา
AR M29 พล 071086 ทักษะการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
AR M21 ศท 032015 การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
AR M22 ศท 012008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
AR M24 พล 073039 จัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา
AR M27 พล 031022 เทเบิลแทนนิส
====== อาจารย์ ======
C111 อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
C130 อาจารย์ ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
C129 อาจารย์ เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
C104 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์
C038 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C019 อาจารย์พรพรรณ กาญจนากร
C084 อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์
C122 อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์
C046 อาจารย์ กมลา ชัยพร
===== ห้องเรียน ======
B126 สนามฟุตบอล (เทศบาล)
7713 ห้องเรียน
B121 โดมบาส1
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
7715 ห้องเรียน
7716 ห้องเรียน (ห้องคณะศิลป์ฯ)
B109 โรงยิมเทบิลเทนนิส
====== นักศึกษา ======
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201