AM31-การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301 จำนวน 19 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


AR M37,B119
C034
AM31
AR M37,B119
C034
AM31
AR M37,B119
C034
AM31
 


 


อังคาร AR M31,7716
C040
AM31
AR M31,7716
C040
AM31
AR M31,7716
C040
AM31
 


 


AR M36,B117
C141
AM31
AR M36,B117
C141
AM31
 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M33,7714
C143
AM31
AR M33,7714
C143
AM31
AR M34,7714
C122
AM31
AR M34,7714
C122
AM31
 


AR M32,7712
C122
AM31
AR M32,7712
C122
AM31
AR M32,7712
C122
AM31
AR M32,7712
C122
AM31
 


ศุกร์ AR M35,8814
C058
AM31
AR M35,8814
C058
AM31
AR M35,8814
C058
AM31
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M37 พล 031019 เทนนิส
AR M31 บธ 004018 สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ
AR M36 พล 002019 ผู้นำออกกำลังกายและกีฬา
AR M33 วท 083002 การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย
AR M34 วท 084011 การเป็นผู้ฝึกกีฬา
AR M32 บธ 113002 การจัดการกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมเชิงธุรกิจ
AR M35 พล 031051 เรือพาย
====== อาจารย์ ======
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
C040 ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
C141 อ.ธันวา พิศดาร
C143 อาจารย์ กุสุมา บัวใหญ่
C122 อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์
C058 อาจารย์ศุภกร ลาภกองศิลป์
===== ห้องเรียน ======
B119 สนามเทนนิส
7716 ห้องเรียน (ห้องคณะศิลป์ฯ)
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
7714 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
8814 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301