AR11-นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101 จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ AR R18,7717
C032
AR11
AR R18,7717
C032
AR11
 


 


 


AR R17,B114
C024
AR11
AR R17,B114
C024
AR11
AR R17,B114
C024
AR11
 


 


อังคาร AR R16,8812
C130
AR11
AR R16,8812
C130
AR11
AR R16,8812
C130
AR11
 


 


AR R13,7713
C136
AR11
AR R13,7713
C136
AR11
AR R13,7713
C136
AR11
 


 


พุธ AR R18,7717
C032
AR11
AR R18,7717
C032
AR11
 


 


 


AR R12,7713
C140
AR11
AR R12,7713
C140
AR11
AR R12,7713
C140
AR11
 


 


พฤหัสบดี AR R15,8812
C083
AR11
AR R15,8812
C083
AR11
AR R15,8812
C083
AR11
 


 


AR R14,7713
C060
AR11
AR R14,7713
C060
AR11
AR R14,7713
C060
AR11
 


 


ศุกร์ AR R11,5514
C120
AR11
AR R11,5514
C120
AR11
AR R11,5514
C120
AR11
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R18 มศ 051010 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
AR R17 นก 012009 นันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชน
AR R16 ทท 012002 ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวไทย
AR R13 ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
AR R12 ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
AR R15 นก 012005 การจัดการกีฬาทางนันทนาการ
AR R14 นก 042001 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR R11 ศท 012010 วาทการ
====== อาจารย์ ======
C032 ดร.ปนัดดา จีนประชา
C024 อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์
C130 อาจารย์ ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
C136 อาจารย์ ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C140 อ.ประภาศิริ กลางพอน
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
C060 อาจารย์ทักษดนัย กาญจนากร
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
===== ห้องเรียน ======
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
B114 ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ)
8812 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR11 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101