AR21-นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201 จำนวน 30 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ AR R26,7713
C042
AR21
AR R26,7713
C042
AR21
AR R26,7713
C042
AR21
 


 


AR R28,7714
C108
AR21
AR R28,7714
C108
AR21
AR R28,7714
C108
AR21
AR R28,7714
C108
AR21
 


อังคาร AR R21,7717
C032
AR21
AR R21,7717
C032
AR21
AR R21,7717
C032
AR21
 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR R24,7715
C083
AR21
AR R24,7715
C083
AR21
AR R24,7715
C083
AR21
 


 


AR R22,7716
C040
AR21
AR R22,7716
C040
AR21
AR R22,7716
C040
AR21
 


 


พฤหัสบดี AR R27,8816
C109
AR21
AR R27,8816
C109
AR21
AR R27,8816
C109
AR21
AR R27,8816
C109
AR21
 


AR R23,7714
C103
AR21
AR R23,7714
C103
AR21
AR R23,7714
C103
AR21
 


 


ศุกร์ AR R25,7715
C108
AR21
AR R25,7715
C108
AR21
AR R25,7715
C108
AR21
 


 


AR R27,7712
C109
AR21
AR R27,7712
C109
AR21
AR R27,7712
C109
AR21
AR R27,7712
C109
AR21
 ====== รายวิชา =====
AR R26 บธ 043007 การตลาดสำหรับนันทนาการ และ การท่องเทียว
AR R28 ทท 022001 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
AR R21 ศท 022017 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
AR R24 นก 032003 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR R22 ศท 061005 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
AR R27 ทท 021003 มัคคุเทศก์
AR R23 ศท 072006 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
AR R25 นก 012002 จิตวิทยาสังคมของนันทนาการ
====== อาจารย์ ======
C042 อาจารย์อรรณพร สุริโย
C108 อาจารย์วรากร คำปลิว
C032 ดร.ปนัดดา จีนประชา
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
C040 ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
C103 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
===== ห้องเรียน ======
7713 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
7715 ห้องเรียน
7716 ห้องเรียน (ห้องคณะศิลป์ฯ)
8816 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201