B101-สนามกรีฑา จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


ED P26,B101
C112
EP22
ED P26,B101
C112
EP22
ED P26,B101
C112
EP22
 


 


อังคาร ED P26,B101
C112
EP24
ED P26,B101
C112
EP24
ED P26,B101
C112
EP24
 


 


ED D25,B101
C112
PH21
ED D25,B101
C112
PH21
ED D25,B101
C112
PH21
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P26,B101
C112
EP21
ED P26,B101
C112
EP21
ED P26,B101
C112
EP21
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P26,B101
C112
EP23
ED P26,B101
C112
EP23
ED P26,B101
C112
EP23
 


 ====== รายวิชา =====
ED P26 พล 031109 ทักษะและการสอนกรีฑา
ED D25 พล 031109 ทักษะและการสอนกรีฑา
====== อาจารย์ ======
C112 อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
B101 สนามกรีฑา
====== นักศึกษา ======
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203