B105-สนามตะกร้อ จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


ED D34,B105
C030
PH34
ED D34,B105
C030
PH34
ED D34,B105
C030
PH34
 


 


อังคาร ED D34,B105
C030
PH32
ED D34,B105
C030
PH32
ED D34,B105
C030
PH32
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED D34,B105
C030
PH33
ED D34,B105
C030
PH33
ED D34,B105
C030
PH33
 


 


ED P27,B105
C105
EP21
ED P27,B105
C105
EP21
ED P27,B105
C105
EP21
 


 


พฤหัสบดี ED P27,B105
C105
EP22
ED P27,B105
C105
EP22
ED P27,B105
C105
EP22
 


 


ED D34,B105
C030
PH31
ED D34,B105
C030
PH31
ED D34,B105
C030
PH31
 


 


ศุกร์ ED P27,B105
C105
EP23
ED P27,B105
C105
EP23
ED P27,B105
C105
EP23
 


 


ED P27,B105
C105
EP24
ED P27,B105
C105
EP24
ED P27,B105
C105
EP24
 


 ====== รายวิชา =====
ED D34 พล 041056 ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ED P27 พล 041056 ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
====== อาจารย์ ======
C030 อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์
C105 อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง
===== ห้องเรียน ======
B105 สนามตะกร้อ
====== นักศึกษา ======
PH34 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
PH32 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
PH33 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204