B117-ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE S32,B117
C061
SS31
SE S32,B117
C061
SS31
SE S32,B117
C061
SS31
 


 


SE S32,B117
C061
SS32
SE S32,B117
C061
SS32
SE S32,B117
C061
SS32
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


AR M36,B117
C141
AM31
AR M36,B117
C141
AM31
 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


AR M17,B117
C141
AM12
AR M17,B117
C141
AM12
AR M17,B117
C141
AM12
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE S28,B117
C061
SS21
SE S28,B117
C061
SS21
SE S28,B117
C061
SS21
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S32 วท 082013 การฝึกโดยใช้น้ำหนัก
AR M36 พล 002019 ผู้นำออกกำลังกายและกีฬา
AR M17 พล 031063 แอโรบิกดานซ์
SE S28 วท 082009 การนวดทางการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C061 อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์
C141 อ.ธันวา พิศดาร
===== ห้องเรียน ======
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
====== นักศึกษา ======
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 302
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201