B118-สระว่ายน้ำ จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED P17,B118
C113
EP14
ED P17,B118
C113
EP14
ED P17,B118
C113
EP14
 


 


ED P17,B118
C113
EP12
ED P17,B118
C113
EP12
ED P17,B118
C113
EP12
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED P17,B118
C113
EP11
ED P17,B118
C113
EP11
ED P17,B118
C113
EP11
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED P78,B118
C058
P031
ED P78,B118
C058
P031
ED P78,B118
C058
P031
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P17,B118
C113
EP13
ED P17,B118
C113
EP13
ED P17,B118
C113
EP13
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P03,B118
C058
P338
ED P03,B118
C058
P338
ED P03,B118
C058
P338
 


 ====== รายวิชา =====
ED P17 พล 031129 ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ
ED P78 พล033083 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ำ
ED P03 พล 033155 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ำ
====== อาจารย์ ======
C113 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
C058 อาจารย์ศุภกร ลาภกองศิลป์
===== ห้องเรียน ======
B118 สระว่ายน้ำ
====== นักศึกษา ======
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
P031 พล033083/พล033155 กลวิธีฯการจัดการกีฬาว่ายน้ำ S.1
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
P338 พล 033155 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ำ S.1