B120-ศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนชั้น 3( แอโรบิก) จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


AR M17,B120
C141
AM11
AR M17,B120
C141
AM11
AR M17,B120
C141
AM11
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED P28,B120
C053
EP23
ED P28,B120
C053
EP23
ED P28,B120
C053
EP23
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED P73,B120
C020
P026
ED P73,B120
C020
P026
ED P73,B120
C020
P026
 


 


พฤหัสบดี ED P28,B120
C053
EP24
ED P28,B120
C053
EP24
ED P28,B120
C053
EP24
 


 


ED P28,B120
C053
EP21
ED P28,B120
C053
EP21
ED P28,B120
C053
EP21
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P28,B120
C053
EP22
ED P28,B120
C053
EP22
ED P28,B120
C053
EP22
 


 ====== รายวิชา =====
AR M17 พล 031063 แอโรบิกดานซ์
ED P28 พล 031134 ทักษะและการสอนแอโรบิกดานซ์
ED P73 พล031008 กีฬาลีลาศ
====== อาจารย์ ======
C141 อ.ธันวา พิศดาร
C053 อาจารย์กุลชาดา ศรีใส
C020 ผศ.ดร. ภัททิยา โพธิมู
===== ห้องเรียน ======
B120 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนชั้น 3( แอโรบิก)
====== นักศึกษา ======
AM11 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
P026 พล031008 กีฬาลีลาศ S.1
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202