B121-โดมบาส1 จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


AR M26,B121
C104
AM21
AR M26,B121
C104
AM21
AR M26,B121
C104
AM21
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


AR M26,B121
C104
AM22
AR M26,B121
C104
AM22
AR M26,B121
C104
AM22
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P79,B121
C047
P032
ED P79,B121
C047
P032
ED P79,B121
C047
P032
 


 ====== รายวิชา =====
AR M26 พล 041045 ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล
ED P79 พล043025 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล
====== อาจารย์ ======
C104 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
===== ห้องเรียน ======
B121 โดมบาส1
====== นักศึกษา ======
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
P032 พล043025/พล04057 กลวิธีฯการจัดการกีฬาบาสเกตบอล S.1