B122-โดมบาส2 จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


AR M18,B122
C110
AM12
AR M18,B122
C110
AM12
AR M18,B122
C110
AM12
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


AR M18,B122
C110
AM11
AR M18,B122
C110
AM11
AR M18,B122
C110
AM11
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P81,B122
C065
P034
ED P81,B122
C065
P034
ED P81,B122
C065
P034
 


 ====== รายวิชา =====
AR M18 พล 041046 วอลเลย์บอล
ED P81 พล043029 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
====== อาจารย์ ======
C110 อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
===== ห้องเรียน ======
B122 โดมบาส2
====== นักศึกษา ======
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AM11 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
P034 พล043029 กลวิธีฯ การจัดการกีฬาวอลเลย์บอล S.1