B125-สนามตะกร้อ(ที่เดี่ยวกัน) จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


AR M16,B125
C105
AM12
AR M16,B125
C105
AM12
AR M16,B125
C105
AM12
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


AR M16,B125
C105
AM11
AR M16,B125
C105
AM11
AR M16,B125
C105
AM11
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P06,B125
C030
P341
ED P06,B125
C030
P341
ED P06,B125
C030
P341
 


 ====== รายวิชา =====
AR M16 พล 041003 เซปักตะกร้อ
ED P06 พล 043065 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ
====== อาจารย์ ======
C105 อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C030 อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์
===== ห้องเรียน ======
B125 สนามตะกร้อ(ที่เดี่ยวกัน)
====== นักศึกษา ======
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AM11 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
P341 พล 043065 กลวิธีฯการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ S.1