B129-ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาชั้น 2 (ห้องแรก) จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


ED P33,B129
C005
EP31
ED P33,B129
C005
EP31
ED P33,B129
C005
EP31
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED P33,B129
C005
EP32
ED P33,B129
C005
EP32
ED P33,B129
C005
EP32
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S26,B129
C047
SS21
SE S26,B129
C047
SS21
SE S26,B129
C047
SS21
 


 


SE S19,B129
C142
SS11
SE S19,B129
C142
SS11
SE S19,B129
C142
SS11
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P33 พล 013020 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
SE S26 วท 082141 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
SE S19 วท 081258 แอโรบิกดานซ์
====== อาจารย์ ======
C005 ดร. สมชาย กุลโสภิต
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C142 อาจารย์ วรุจน์ ธัญเจริญ
===== ห้องเรียน ======
B129 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาชั้น 2 (ห้องแรก)
====== นักศึกษา ======
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101