C004-ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์ จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


ED D30,7711
C004
PH32
ED D30,7711
C004
PH32
ED D30,7711
C004
PH32
ED D30,7711
C004
PH32
 


อังคาร ED D30,9915
C004
PH31
ED D30,9915
C004
PH31
ED D30,9915
C004
PH31
ED D30,9915
C004
PH31
 


ED D30,7711
C004
PH33
ED D30,7711
C004
PH33
ED D30,7711
C004
PH33
ED D30,7711
C004
PH33
 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


ED P56,5514
C004
P007
ED P56,5514
C004
P007
 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


ED P56,5514
C004
P008
ED P56,5514
C004
P008
 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED D30 กศ 023012 การพัฒนาหลักสูตร
ED P56 วท082053 สังคมวิทยาการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C004 ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์
===== ห้องเรียน ======
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
5514 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH32 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
PH33 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
P007 วท082053 สังคมวิทยาการกีฬา S.1
P008 วท082053 สังคมวิทยาการกีฬา S.2