C005-ดร. สมชาย กุลโสภิต จำนวน 8 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


ED P33,B129
C005
EP31
ED P33,B129
C005
EP31
ED P33,B129
C005
EP31
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED P33,B129
C005
EP32
ED P33,B129
C005
EP32
ED P33,B129
C005
EP32
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P65,2202
C005
P018
ED P65,2202
C005
P018
 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P33 พล 013020 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
ED P65 พล013003 ทดสอบและการวัดผลพลศึกษา
====== อาจารย์ ======
C005 ดร. สมชาย กุลโสภิต
===== ห้องเรียน ======
B129 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาชั้น 2 (ห้องแรก)
2202 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
P018 พล013003 ทดสอบและการวัดผลพลศึกษา S.1