C006-ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์ จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED P35,8811
C006
EP32
ED P35,8811
C006
EP32
ED P35,8811
C006
EP32
ED P35,8811
C006
EP32
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P35,8811
C006
EP31
ED P35,8811
C006
EP31
ED P35,8811
C006
EP31
ED P35,8811
C006
EP31
 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED P77,9915
C006
P030
ED P77,9915
C006
P030
ED P77,9915
C006
P030
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P01,9915
C006
P336
ED P01,9915
C006
P336
ED P01,9915
C006
P336
 


 ====== รายวิชา =====
ED P35 พล 013023 วิธีการสอนพลศึกษา 1
ED P77 พล033066 กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา
ED P01 พล 033137 กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา
====== อาจารย์ ======
C006 ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
===== ห้องเรียน ======
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
====== นักศึกษา ======
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
P030 พล033066 กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา S.1
P336 พล 033137 กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา S.1