C009-อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์ จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED P18,B110
C009,C028
EP12
ED P18,B110
C009,C028
EP12
ED P18,B110
C009,C028
EP12
 


 


ED P18,B110
C009,C028
EP11
ED P18,B110
C009,C028
EP11
ED P18,B110
C009,C028
EP11
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED P18,B110
C009,C028
EP13
ED P18,B110
C009,C028
EP13
ED P18,B110
C009,C028
EP13
 


 


พุธ ED P15,B110
C009
EP14
ED P15,B110
C009
EP14
ED P15,B110
C009
EP14
 


 


ED P18,B110
C009,C028
EP14
ED P18,B110
C009,C028
EP14
ED P18,B110
C009,C028
EP14
 


 


พฤหัสบดี ED P15,B110
C009
EP13
ED P15,B110
C009
EP13
ED P15,B110
C009
EP13
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED D18,B110
C009
PH11
ED D18,B110
C009
PH11
ED D18,B110
C009
PH11
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P18 พล 032125 ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
ED P15 พล 012022 การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
ED D18 พล 032125 ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
====== อาจารย์ ======
C009 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
C028 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน
===== ห้องเรียน ======
B110 โรงยิมยิมนาสติก
====== นักศึกษา ======
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101