C014-รศ. สุดยอด ชมสะห้าย จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED D31,9915
C014
PH32
ED D31,9915
C014
PH32
ED D31,9915
C014
PH32
ED D31,9915
C014
PH32
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED D31,3302
C014
PH34
ED D31,3302
C014
PH34
ED D31,3302
C014
PH34
ED D31,3302
C014
PH34
 


 


 


 


 


 


พุธ ED D31,8814
C014
PH31
ED D31,8814
C014
PH31
ED D31,8814
C014
PH31
ED D31,8814
C014
PH31
 


ED D31,6611
C014
PH33
ED D31,6611
C014
PH33
ED D31,6611
C014
PH33
ED D31,6611
C014
PH33
 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED D31 กศ 023013 การจัดการเรียนรู้
====== อาจารย์ ======
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
===== ห้องเรียน ======
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
8814 ห้องเรียน
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
PH32 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
PH34 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
PH33 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303