C019-อาจารย์พรพรรณ กาญจนากร จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED P30,4410
C019
EP31
ED P30,4410
C019
EP31
ED P30,4410
C019
EP31
ED P30,4410
C019
EP31
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED P30,8816
C019
EP32
ED P30,8816
C019
EP32
ED P30,8816
C019
EP32
ED P30,8816
C019
EP32
 


AR M29,9911
C019
AM21,AM22
AR M29,9911
C019
AM21,AM22
AR M29,9911
C019
AM21,AM22
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED D30,8817
C019
PH34
ED D30,8817
C019
PH34
ED D30,8817
C019
PH34
ED D30,8817
C019
PH34
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P30 กศ 023012 การพัฒนาหลักสูตร
AR M29 พล 071086 ทักษะการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
ED D30 กศ 023012 การพัฒนาหลักสูตร
====== อาจารย์ ======
C019 อาจารย์พรพรรณ กาญจนากร
===== ห้องเรียน ======
4410 ห้องเรียน ห้องเรียน ป.โท
8816 ห้องเรียน
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
PH34 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304