C020-ผศ.ดร. ภัททิยา โพธิมู จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE H17,9911
C020
SH12
SE H17,9911
C020
SH12
SE H17,9911
C020
SH12
 


 


SE H38,9911
C020
SH31
SE H38,9911
C020
SH31
SE H38,9911
C020
SH31
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


SE H29,9911
C020
SH21
SE H29,9911
C020
SH21
SE H29,9911
C020
SH21
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED P73,B120
C020
P026
ED P73,B120
C020
P026
ED P73,B120
C020
P026
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE H17,9911
C020
SH11
SE H17,9911
C020
SH11
SE H17,9911
C020
SH11
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H17 วท 083023 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
SE H38 วท 081258 แอโรบิกดานซ์
SE H29 วท 081258 แอโรบิกดานซ์
ED P73 พล031008 กีฬาลีลาศ
====== อาจารย์ ======
C020 ผศ.ดร. ภัททิยา โพธิมู
===== ห้องเรียน ======
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
B120 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนชั้น 3( แอโรบิก)
====== นักศึกษา ======
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301+302
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
P026 พล031008 กีฬาลีลาศ S.1
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101