C021-ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์ จำนวน 7 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED D28,8817
C021
PH21
ED D28,8817
C021
PH21
ED D28,8817
C021
PH21
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED D21,7711
C021
PH21
ED D21,7711
C021
PH21
ED D21,7711
C021
PH21
ED D21,7711
C021
PH21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED D28 ศท 072006 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
ED D21 กศ 032004 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C021 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
===== ห้องเรียน ======
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201