C022-ผศ. วรวิทย์ ตาปิง จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร SE S22,6617
C022,C139
SS21
SE S22,6617
C022,C139
SS21
SE S22,6617
C022,C139
SS21
 


 


ED D16,6617
C022,C139
PH11
ED D16,6617
C022,C139
PH11
ED D16,6617
C022,C139
PH11
 


 


พุธ ED P16,6617
C022
EP11
ED P16,6617
C022
EP11
ED P16,6617
C022
EP11
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P16,2201
C022
EP12
ED P16,2201
C022
EP12
ED P16,2201
C022
EP12
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P16,6617
C022
EP14
ED P16,6617
C022
EP14
ED P16,6617
C022
EP14
 


 


ED P16,9912
C022
EP13
ED P16,9912
C022
EP13
ED P16,9912
C022
EP13
 


 ====== รายวิชา =====
SE S22 วท 071002 กายวิภาคและสรีรวิทยา2
ED D16 สข 001002 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
ED P16 สข 001002 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
====== อาจารย์ ======
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C139 อาจารย์ปรัชญา ชมสะห้าย
===== ห้องเรียน ======
6617 ห้องเรียนภายวิภาค (ดร.ลัดดา)
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
====== นักศึกษา ======
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103