C030-อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์ จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


ED D34,B105
C030
PH34
ED D34,B105
C030
PH34
ED D34,B105
C030
PH34
 


 


อังคาร ED D34,B105
C030
PH32
ED D34,B105
C030
PH32
ED D34,B105
C030
PH32
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED D34,B105
C030
PH33
ED D34,B105
C030
PH33
ED D34,B105
C030
PH33
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED D34,B105
C030
PH31
ED D34,B105
C030
PH31
ED D34,B105
C030
PH31
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P06,B125
C030
P341
ED P06,B125
C030
P341
ED P06,B125
C030
P341
 


 ====== รายวิชา =====
ED D34 พล 041056 ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ED P06 พล 043065 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ
====== อาจารย์ ======
C030 อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์
===== ห้องเรียน ======
B105 สนามตะกร้อ
B125 สนามตะกร้อ(ที่เดี่ยวกัน)
====== นักศึกษา ======
PH34 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
PH32 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
PH33 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
P341 พล 043065 กลวิธีฯการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ S.1