C032-ดร.ปนัดดา จีนประชา จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ AR R18,7717
C032
AR11
AR R18,7717
C032
AR11
 


 


 


AR R36,7717
C032
AR31
AR R36,7717
C032
AR31
 


 


 


อังคาร AR R21,7717
C032
AR21
AR R21,7717
C032
AR21
AR R21,7717
C032
AR21
 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR R18,7717
C032
AR11
AR R18,7717
C032
AR11
 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR R36,7717
C032
AR31
AR R36,7717
C032
AR31
 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE H11,7717
C032
SH11,SH12
SE H11,7717
C032
SH11,SH12
SE H11,7717
C032
SH11,SH12
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R18 มศ 051010 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
AR R36 มศ 052011 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
AR R21 ศท 022017 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
SE H11 ศท 021009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
====== อาจารย์ ======
C032 ดร.ปนัดดา จีนประชา
===== ห้องเรียน ======
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
====== นักศึกษา ======
AR11 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102