C037-อาจารย์ดุสิต สุขประเสริฐ จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


SE H12,5512
C037
SH12
SE H12,5512
C037
SH12
SE H12,5512
C037
SH12
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


SE H12,5512
C037
SH11
SE H12,5512
C037
SH11
SE H12,5512
C037
SH11
 


 


พุธ SE S24,6612
C037
SS21
SE S24,6612
C037
SS21
SE S24,6612
C037
SS21
SE S24,6612
C037
SS21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE S16,B112
C037
SS12
SE S16,B112
C037
SS12
SE S16,B112
C037
SS12
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H12 ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
SE S24 วท 082039 ชีวกลศาสตร์การกีฬา
SE S16 วท 081212 เทควันโด
====== อาจารย์ ======
C037 อาจารย์ดุสิต สุขประเสริฐ
===== ห้องเรียน ======
5512 ห้องเรียน
6612 ห้องเรียน
B112 โรงยิมเทควันโด
====== นักศึกษา ======
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102