C038-อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M15,7712
C038,C043
AM12
AR M15,7712
C038,C043
AM12
AR M15,7712
C038,C043
AM12
 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR M23,7713
C038
AM22
AR M23,7713
C038
AM22
AR M23,7713
C038
AM22
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M23,7716
C038
AM21
AR M23,7716
C038
AM21
AR M23,7716
C038
AM21
 


 


ED D11,6612
C038
PH11
ED D11,6612
C038
PH11
ED D11,6612
C038
PH11
 


 


ศุกร์ AR M15,7712
C038,C043
AM11
AR M15,7712
C038,C043
AM11
AR M15,7712
C038,C043
AM11
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M15 บธ 001017 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
AR M23 บธ072038 การจัดการธุรกิจกีฬา
ED D11 ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
====== อาจารย์ ======
C038 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C043 อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์
===== ห้องเรียน ======
7712 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
7716 ห้องเรียน (ห้องคณะศิลป์ฯ)
6612 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
AM11 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101