C039-อาจารย์วรพรรณ พรนิมิตร จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED P23,3301
C039
EP21
ED P23,3301
C039
EP21
ED P23,3301
C039
EP21
 


 


ED P23,3301
C039
EP23
ED P23,3301
C039
EP23
ED P23,3301
C039
EP23
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED P23,3301
C039
EP24
ED P23,3301
C039
EP24
ED P23,3301
C039
EP24
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P31,3301
C039
EP31
ED P31,3301
C039
EP31
ED P31,3301
C039
EP31
 


 


ศุกร์ ED D24,3301
C039,C144
PH21
ED D24,3301
C039,C144
PH21
ED D24,3301
C039,C144
PH21
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P23 พล 012014 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 1
ED P31 พล 012018 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 2
ED D24 สข 022002 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูสุขศึกษา 1
====== อาจารย์ ======
C039 อาจารย์วรพรรณ พรนิมิตร
C144 อ.ชนม์ชนก วงศ์มณี
===== ห้องเรียน ======
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
====== นักศึกษา ======
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201