C040-ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์ จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M31,7716
C040
AM31
AR M31,7716
C040
AM31
AR M31,7716
C040
AM31
 


 


AR R33,7712
C040
AR31
AR R33,7712
C040
AR31
AR R33,7712
C040
AR31
 


 


พุธ SE H33,8815
C040
SH31
SE H33,8815
C040
SH31
SE H33,8815
C040
SH31
SE H33,8815
C040
SH31
 


AR R22,7716
C040
AR21
AR R22,7716
C040
AR21
AR R22,7716
C040
AR21
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M31 บธ 004018 สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ
AR R33 นก 003001 สถิติและการวิจัยสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว
SE H33 วท 101001 การวิจัยเบื้องต้น
AR R22 ศท 061005 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C040 ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
===== ห้องเรียน ======
7716 ห้องเรียน (ห้องคณะศิลป์ฯ)
7712 ห้องเรียน
8815 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301+302
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201