C042-อาจารย์อรรณพร สุริโย จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ AR R26,7713
C042
AR21
AR R26,7713
C042
AR21
AR R26,7713
C042
AR21
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR R37,6614
C042
AR31
AR R37,6614
C042
AR31
AR R37,6614
C042
AR31
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M14,7712
C042
AM11
AR M14,7712
C042
AM11
AR M14,7712
C042
AM11
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR M14,8813
C042
AM12
AR M14,8813
C042
AM12
AR M14,8813
C042
AM12
 


 


 


 


 


 


 



====== รายวิชา =====
AR R26 บธ 043007 การตลาดสำหรับนันทนาการ และ การท่องเทียว
AR R37 ทท 012012 การส่งเสริมการขายและการโฆษณาการท่องเที่ยว
AR M14 บธ 042009 การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ
====== อาจารย์ ======
C042 อาจารย์อรรณพร สุริโย
===== ห้องเรียน ======
7713 ห้องเรียน
6614 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
8813 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AM11 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102