C043-อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์ จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M15,7712
C038,C043
AM12
AR M15,7712
C038,C043
AM12
AR M15,7712
C038,C043
AM12
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR M15,7712
C038,C043
AM11
AR M15,7712
C038,C043
AM11
AR M15,7712
C038,C043
AM11
 


 


ED P68,6615
C043
P021
ED P68,6615
C043
P021
ED P68,6615
C043
P021
 


 ====== รายวิชา =====
AR M15 บธ 001017 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
ED P68 ศท062004 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C038 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C043 อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์
===== ห้องเรียน ======
7712 ห้องเรียน
6615 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AM11 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
P021 ศท062004 กฎหมายในชีวิตประจำวัน S.1