C047-อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์ จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED D32,7711
C047
PH31
ED D32,7711
C047
PH31
ED D32,9912
C047
PH33
ED D32,9912
C047
PH33
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P32,2203
C047
EP32
ED P32,2203
C047
EP32
 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED P32,2203
C047
EP31
ED P32,2203
C047
EP31
 


 


 


ED P63,2201
C047
P016
ED P63,2201
C047
P016
ED D32,7711
C047
PH34
ED D32,7711
C047
PH34
 


พฤหัสบดี SE S26,B129
C047
SS21
SE S26,B129
C047
SS21
SE S26,B129
C047
SS21
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P32,9915
C047
PH32
ED P32,9915
C047
PH32
 


 


 


ED P79,B121
C047
P032
ED P79,B121
C047
P032
ED P79,B121
C047
P032
 


 ====== รายวิชา =====
ED D32 พล 013001 การจัดการแข่งขันกีฬา
ED P32 พล 013001 การจัดการแข่งขันกีฬา
ED P63 พล013001 การจัดการแข่งขันกีฬา
SE S26 วท 082141 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
ED P79 พล043025 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล
====== อาจารย์ ======
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
===== ห้องเรียน ======
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
2203 ห้องเรียน
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
B129 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาชั้น 2 (ห้องแรก)
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
B121 โดมบาส1
====== นักศึกษา ======
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
PH33 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
P016 พล013001 การจัดการแข่งขันกีฬา S.1
PH34 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
PH32 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
P032 พล043025/พล04057 กลวิธีฯการจัดการกีฬาบาสเกตบอล S.1