C050-อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์ จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


ED P11,9915
C050
EP14
ED P11,9915
C050
EP14
ED P11,9915
C050
EP14
 


 


อังคาร ED D17,9912
C050
PH11
ED D17,9912
C050
PH11
 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED P11,9912
C050
EP13
ED P11,9912
C050
EP13
ED P11,9912
C050
EP13
 


 


พฤหัสบดี ED D27,5513
C050
PH21
ED D27,5513
C050
PH21
 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED D11,6615
C050
EP12
ED D11,6615
C050
EP12
ED D11,6615
C050
EP12
 


 


ED P11,5514
C050
EP11
ED P11,5514
C050
EP11
ED P11,5514
C050
EP11
 


 ====== รายวิชา =====
ED P11 ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
ED D17 สข 011002 การสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
ED D27 สข 012006 การควบคุมและการป้องกันโรค
ED D11 ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
====== อาจารย์ ======
C050 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
===== ห้องเรียน ======
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
5513 ห้องเรียน
6615 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101