C052-อาจารย์สิรีลักขณ์ ร่มพล จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED P12,5513
C052
EP13
ED P12,5513
C052
EP13
ED P12,5513
C052
EP13
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


SE S11,6612
C052
SS12
SE S11,6612
C052
SS12
SE S11,6612
C052
SS12
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED P12,8812
C052
EP12
ED P12,8812
C052
EP12
ED P12,8812
C052
EP12
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P12,6615
C052
EP11
ED P12,6615
C052
EP11
ED P12,6615
C052
EP11
 


 


ศุกร์ SE S11,6612
C052
SS11
SE S11,6612
C052
SS11
SE S11,6612
C052
SS11
 


 


ED P72,6613
C052
P025
ED P72,6613
C052
P025
ED P72,6613
C052
P025
 


 ====== รายวิชา =====
ED P12 ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
SE S11 ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ED P72 ศท051001 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
====== อาจารย์ ======
C052 อาจารย์สิรีลักขณ์ ร่มพล
===== ห้องเรียน ======
5513 ห้องเรียน
6612 ห้องเรียน
8812 ห้องเรียน
6615 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
P025 ศท051001 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ S.1