C053-อาจารย์กุลชาดา ศรีใส จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE H32,5515
C053
SH31
SE H32,5515
C053
SH31
SE H32,5515
C053
SH31
 


 


SE H20,5514
C053
SH21
SE H20,5514
C053
SH21
SE H20,5514
C053
SH21
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED P28,B120
C053
EP23
ED P28,B120
C053
EP23
ED P28,B120
C053
EP23
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P28,B120
C053
EP24
ED P28,B120
C053
EP24
ED P28,B120
C053
EP24
 


 


ED P28,B120
C053
EP21
ED P28,B120
C053
EP21
ED P28,B120
C053
EP21
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P28,B120
C053
EP22
ED P28,B120
C053
EP22
ED P28,B120
C053
EP22
 


 ====== รายวิชา =====
SE H32 ศท 031010 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว
SE H20 ศท 031010 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว
ED P28 พล 031134 ทักษะและการสอนแอโรบิกดานซ์
====== อาจารย์ ======
C053 อาจารย์กุลชาดา ศรีใส
===== ห้องเรียน ======
5515 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
B120 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนชั้น 3( แอโรบิก)
====== นักศึกษา ======
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301+302
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202