C056-อาจารย์ สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์ จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED P82,B108
C056
0P35
ED P82,B108
C056
0P35
ED P82,B108
C056
0P35
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P75,B108
C056
0P28
ED P75,B108
C056
0P28
ED P75,B108
C056
0P28
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P02,B108
C056
P337
ED P02,B108
C056
P337
ED P02,B108
C056
P337
 


 ====== รายวิชา =====
ED P82 พล031032 มวยไทย 1 /พล033075 กลฯ กีฬามวยไทย S.1
ED P75 พล031032 มวยไทย 1
ED P02 พล 033147 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยไทย
====== อาจารย์ ======
C056 อาจารย์ สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
===== ห้องเรียน ======
B108 โรงยิมมวย
====== นักศึกษา ======
0P35 พล033075 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยไทย S.1
0P28 พล031032 มวยไทย 1
P337 พล 033147 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยไทย S.1