C058-อาจารย์ศุภกร ลาภกองศิลป์ จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED P78,B118
C058
P031
ED P78,B118
C058
P031
ED P78,B118
C058
P031
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR M35,8814
C058
AM31
AR M35,8814
C058
AM31
AR M35,8814
C058
AM31
 


 


ED P03,B118
C058
P338
ED P03,B118
C058
P338
ED P03,B118
C058
P338
 


 ====== รายวิชา =====
ED P78 พล033083 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ำ
AR M35 พล 031051 เรือพาย
ED P03 พล 033155 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ำ
====== อาจารย์ ======
C058 อาจารย์ศุภกร ลาภกองศิลป์
===== ห้องเรียน ======
B118 สระว่ายน้ำ
8814 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
P031 พล033083/พล033155 กลวิธีฯการจัดการกีฬาว่ายน้ำ S.1
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
P338 พล 033155 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ำ S.1