C061-อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์ จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE S32,B117
C061
SS31
SE S32,B117
C061
SS31
SE S32,B117
C061
SS31
 


 


SE S32,B117
C061
SS32
SE S32,B117
C061
SS32
SE S32,B117
C061
SS32
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


SE H35,5514
C061
SH31
SE H35,5514
C061
SH31
 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE S28,B117
C061
SS21
SE S28,B117
C061
SS21
SE S28,B117
C061
SS21
 


 


ศุกร์ SE H28,5515
C061
SH21
SE H28,5515
C061
SH21
 


 


 


ED P57,6617
C061
P009
ED P57,6617
C061
P009
ED P57,6617
C061
P009
 


 ====== รายวิชา =====
SE S32 วท 082013 การฝึกโดยใช้น้ำหนัก
SE H35 วท 073123 การประเมินโครงการสุขภาพ
SE S28 วท 082009 การนวดทางการกีฬา
SE H28 วท 073123 การประเมินโครงการสุขภาพ
ED P57 วท083006 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
====== อาจารย์ ======
C061 อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
5514 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
6617 ห้องเรียนภายวิภาค (ดร.ลัดดา)
====== นักศึกษา ======
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 302
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301+302
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
P009 วท083006 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย S.1