C062-อาจารย์ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์ จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE S14,5514
C062
SS11
SE S14,5514
C062
SS11
SE S14,6612
C062
SS12
SE S14,6612
C062
SS12
 


 


 


 


 


 


อังคาร SE H26,5515
C062
SH21
SE H26,5515
C062
SH21
SE H26,5515
C062
SH21
 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE H19,5515
C062
SH11
SE H19,5515
C062
SH11
SE H19,5515
C062
SH11
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H19,5515
C062
SH12
SE H19,5515
C062
SH12
SE H19,5515
C062
SH12
 


 


SE H37,5513
C062
SH31
SE H37,5513
C062
SH31
SE H37,5513
C062
SH31
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S14 วท 081042 โภชนาการทางการกีฬา
SE H26 วท 072098 สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
SE H19 วท 072126 การจัดการกับน้ำหนักตัว
SE H37 วท 072044 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C062 อาจารย์ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
===== ห้องเรียน ======
5514 ห้องเรียน
6612 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301+302