C064-อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์ จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED P22,6611
C064
EP23,EP24
ED P22,6611
C064
EP23,EP24
ED P22,6611
C064
EP23,EP24
ED P22,6611
C064
EP23,EP24
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P22,6611
C064
PH21
ED P22,6611
C064
PH21
ED P22,6611
C064
PH21
ED P22,6611
C064
PH21
 


 


 


 


 


 


พุธ ED P41,9915
C064
EP41,EP42
ED P41,9915
C064
EP41,EP42
ED P41,9915
C064
EP43,EP44
ED P41,9915
C064
EP43,EP44
 


ED P54,5512
C064
P005
ED P54,5512
C064
P005
 


 


 


พฤหัสบดี ED P41,9915
C064
EP45,EP46
ED P41,9915
C064
EP45,EP46
ED P41,9915
C064
EP47,EP48
EH41
ED P41,9915
C064
EP47,EP48
EH41
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P22,6611
C064
EP21,EP22
ED P22,6611
C064
EP21,EP22
ED P22,6611
C064
EP21,EP22
ED P22,6611
C064
EP21,EP22
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P22 กศ 052008 จิตวิทยาสำหรับครู
ED P41 กศ 064002 การประกันคุณภาพการศึกษา
ED P54 กศ053005 จิตวิทยาสำหรับครู
====== อาจารย์ ======
C064 อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์
===== ห้องเรียน ======
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
5512 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
P005 กศ053005 จิตวิทยาสำหรับครู S.1
EP45 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 405
EP46 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 406
EP47 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 407
EP48 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 408
EH41 สุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202