C065-อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์ จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ ED D38,9917
C065
PH34
ED D38,9917
C065
PH34
ED D38,9917
C065
PH34
ED D38,9917
C065
PH34
 


ED D38,4410
C065
PH33
ED D38,4410
C065
PH33
ED D38,4410
C065
PH33
ED D38,4410
C065
PH33
 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED D38,7711
C065
PH31
ED D38,7711
C065
PH31
ED D38,7711
C065
PH31
ED D38,7711
C065
PH31
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P81,B122
C065
P034
ED P81,B122
C065
P034
ED P81,B122
C065
P034
 


 ====== รายวิชา =====
ED D38 พล 013023วิธีการสอนพลศึกษา 1
ED P81 พล043029 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
====== อาจารย์ ======
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
===== ห้องเรียน ======
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
4410 ห้องเรียน ห้องเรียน ป.โท
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
B122 โดมบาส2
====== นักศึกษา ======
PH34 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
PH33 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
P034 พล043029 กลวิธีฯ การจัดการกีฬาวอลเลย์บอล S.1