C066-อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED P25,6614
C066
EP21
ED P25,6614
C066
EP21
ED P25,6614
C066
EP21
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED P25,7712
C066
EP22
ED P25,7712
C066
EP22
ED P25,7712
C066
EP22
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P25,8812
C066
EP23
ED P25,8812
C066
EP23
ED P25,8812
C066
EP23
 


 


ศุกร์ ED P25,8812
C066
EP24
ED P25,8812
C066
EP24
ED P25,8812
C066
EP24
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P25 สข 013027 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางกีฬา
====== อาจารย์ ======
C066 อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล
===== ห้องเรียน ======
6614 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
8812 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204