C067-ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์ จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ AR M25,7712
C067,C129
AM21
AR M25,7712
C067,C129
AM21
AR M25,7712
C067,C129
AM21
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M25,7713
C067,C129
AM22
AR M25,7713
C067,C129
AM22
AR M25,7713
C067,C129
AM22
 


 


ED P34,7716
C067
EP31
ED P34,7716
C067
EP31
ED P34,7716
C067
EP31
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P34,9911
C067
EP32
ED P34,9911
C067
EP32
ED P34,9911
C067
EP32
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M25 พล 012011 การวางแผนและพัฒนากีฬา
ED P34 พล 071088 ทักษะและการสอนลีลาศเพื่อสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
C129 อาจารย์ เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
===== ห้องเรียน ======
7712 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
7716 ห้องเรียน (ห้องคณะศิลป์ฯ)
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
====== นักศึกษา ======
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302