C068-อาจารย์ วรางคณา สารศิลป์ จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์ SE S15,6612
C068
SS12
SE S15,6612
C068
SS12
SE S15,5514
C068
SS11
SE S15,5514
C068
SS11
 


 


 


 


 


 


อังคาร SE S35,B119
C068
SS32
SE S35,B119
C068
SS32
SE S35,B119
C068
SS32
 


 


SE S35,B119
C068
SS31
SE S35,B119
C068
SS31
SE S35,B119
C068
SS31
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE S18,B119
C068
SS12
SE S18,B119
C068
SS12
SE S18,B119
C068
SS12
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S15 วท 082053 สังคมวิทยาการกีฬา
SE S35 วท 083215 การฝึกสอนและการจัดการกีฬาเทนนิส
SE S18 วท 081214 เทนนิส
====== อาจารย์ ======
C068 อาจารย์ วรางคณา สารศิลป์
===== ห้องเรียน ======
6612 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
B119 สนามเทนนิส
====== นักศึกษา ======
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 302
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301